Met deze tips kies je een kwalitatief goed kinderdagverblijf uit

Om te kunnen werken of studeren brengen veel ouders hun kind of kinderen naar het kinderdagverblijf. In het kinderdagverblijf leren kinderen spelenderwijs van en met elkaar. Ze leren dat er naast thuis nog een andere omgeving is. Belangrijk voor kinderen is dat ze beseffen dat de wereld groter is. Kinderen die gewend zijn aan kinderopvang en zich veilig en vertrouwd voelen, bouwen zelfvertrouwen op en krijgen veel kansen om zich op een spelenderwijze manier te kunnen ontwikkelen. 

Als moeder van twee geweldige kinderen run ik al meer dan twee jaar een eigen kinderopvangorganisatie. In het verleden heb ik ongeveer twintig jaar als pedagogisch medewerker gewerkt in de kinderopvang. In de loop der jaren zag ik de groepen en kinderopvangorganisaties groter worden. Daarbij zag ik helaas ook de kwaliteit op de groepen sterk achteruit gaan. Regelmatig  wisselingen van leidsters en dus minder vaste gezichten op de groep was onder andere het gevolg. Terwijl dit naar mijn mening juist een basis principe moet zijn. Alleen dan is emotionele veiligheid gewaarborgd en kan een kind zich optimaal gaan ontwikkelen. Ik wist dat ik dit beter kon en startte mijn eigen onderneming in de kinderopvang. Ik weet dus waar ik het over heb en daarom wil ik jullie deze tips mee geven om ook voor jullie kind(eren) een goede en veilige opvang te kiezen.

Kennismakingsgesprek en rondleiding

Wanneer je als ouder op zoek gaat naar goede kinderopvang voor je kind, adviseer ik om je goed te oriënteren en meerdere organisatie te bezoeken. Vraag daarom altijd een kennismakingsgesprek met rondleiding aan! Je kunt bij de rondleiding dan de sfeer proeven op de groepen, kennis maken met de pedagogisch medewerkers en (kritische) vragen stellen. Bij welke organisatie heb jij als ouder een goed gevoel? Neemt de organisatie voldoende tijd voor je? Zijn de pedagogisch medewerkers professioneel, goed geschoold en lief tegen de kinderen? Zie je voldoende interactie op de groep?

Cruciale rol pedagogisch medewerker

Voor kinderen is het ontzettend belangrijk om zich spelenderwijs optimaal te kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. Dit betekent dat ze op alle vier ontwikkelingsgebieden, de taal-, motorische-, sociaal-emotionele - en cognitieve ontwikkeling, al vanaf de geboorte gestimuleerd moeten worden. Kinderen moeten zich thuis voelen, zich veilig voelen en gewaardeerd. Kinderen moeten het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn en dat er vertrouwen in hun is. De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers spelen een cruciale rol in de deze pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers maken het verschil. Een organisatie kan nog zo'n nieuw en prachtig pand hebben, maar als de pedagogisch medewerkers niet voldoende vaardig zijn om kinderen optimaal te kunnen stimuleren en niet voldoende competent in interacties met de sociale- en materiële omgeving dan is deze pedagogische kwaliteit ver te zoeken.

De pedagogische kwaliteit is moeilijk te waarborgen via regels en wetten maar vereist wel een kritische blik en continue (bij)scholing van de medewerkers. Zicht hebben op het pedagogisch handelen van leidsters op de groep is daarbij van essentieel belang. Daarnaast is het ook erg van belang dat een leidster zich goed kan verplaatsen in het kind en op deze manier het kind en de situatie ook goed kan begrijpen. Dat leert men niet altijd uit een boekje. Het is een eigenschap die sommige mensen van nature in zich hebben en dat is van groot belang om vervolgens goed te kunnen handelen in het werk met kinderen.

Structurele kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang kent in totaal twee pijlers. Naast de eerste pijler - de pedagogische kwaliteit van de opvang - kan de kwaliteit van de opvang ook onderverdeeld worden in structurele kwaliteit: de tweede pijler. Structurele kwaliteit is de kwaliteit die wordt gebaseerd op structuurkenmerken zoals bijvoorbeeld het aantal vierkante meters van de binnen- en buitenruimte, de veiligheid, de hygiëne, de groepsgrootte, het aantal kinderen in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerksters, het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerksters, het pedagogisch beleid en het spelmateriaal.

Rapporten inzien

De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente deze zaken. De rapporten van deze inspecties kun je gewoon als ouder inzien en kun je terugvinden in het LRKP-register (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Hierin kun je bijvoorbeeld lezen of de organisatie zich aan alle regels houdt, of eventueel verbeterpunten aan de orde zijn of dat handhaving plaatsvindt door de gemeente.

De meeste ouders zijn zich niet zo bewust van de aanwezigheid van deze gepubliceerde rapporten, echter adviseer ik ouders deze rapporten wel in te zien. Eventueel zou je als ouder tijdens een kennismakingsgesprek hier vragen over kunnen stellen. Bijvoorbeeld wanneer je eventueel in het rapport hebt kunnen lezen over zaken die niet goed zijn verlopen tijdens een inspectie. Inspecties door de GGD worden jaarlijks uitgevoerd.

Stel kritische vragen

Kort samengevat is de kwaliteit van een opvang dus te bepalen door meerdere aspecten die onderverdeeld zijn in structurele kwaliteit en pedagogische kwaliteit. Door als ouder vragen te stellen, kun je deze kwaliteitsaspecten van de organisatie meten. Stel de organisatie daarom kritische vragen. Bijvoorbeeld hoe is scholing van de pedagogisch medewerkers gewaarborgd? Hoeveel kinderen worden er daadwerkelijk opgevangen en is dit afgestemd op het aantal vierkante meters? Hoe luidt het pedagogisch beleidsplan? Hoe wordt veiligheid en hygiëne gewaarborgd? Wat is de verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal medewerkers? Op welke manier wordt er een taalrijke omgeving gecreëerd? Wordt er voldaan aan het verplichte vierogenbeleid (dit houdt in dat er tijdens de opvang van kinderen 0 – 4 jaar altijd een tweede volwassene in de groep mee moet kunnen kijken of mee moet kunnen luisteren)?

Best veel vragen allemaal, maar het is belangrijk om als ouder deze antwoorden te weten. Uiteindelijk willen wij het beste voor onze kinderen als het gaat om opvang, willen wij als ouder met een gerust hart onze kinderen kunnen achterlaten. Wees als ouder dus kritisch!

Kinderopvang is niet zo maar een "oppasclub". Bij kwalitatief goede kinderopvang komt, zoals je hebt kunnen lezen, nog zoveel meer bij kijken dan alleen maar leuke medewerkers, luiers verschonen en baby's op tijd de fles geven.

Benieuwd naar onze werkwijze?

Ben je benieuwd naar onze werkwijze? Bel ons gerust voor een vrijblijvende rondleiding en intake.